محصولات فرنیو

  • افزايش زمان مفيد کار (عدم چيدن و برچيدن طلا 4 نوبت در روز)
  • امنيت بالا
  • کاهش آسيب به جواهرات و قاب ها (جلوگيری از دست خوردن و لکه دار شدن جواهرات)
  • استفاده بهينه از فضای فروشگاه (عدم نياز به صندوق ديگر جهت نگهداری جواهرات ويترين)
  • امکان تعطيل کردن جواهر فروشی (برای مدت کوتاه جهت انجام امور ضروری)
  • نياز به نيروی کار کمتر