مشتریان فرنیو

آموزش ها و دستورالعمل ها

رمز مکانیکی وریبل تایوان VARIABLE
برداشتن قفل و برگشت به تنظیم اولیه کارخانه
دستورالعمل استفاده از قفل های ترکیبی و تغییر دادن رمز آنها این دستورالعمل جهت قفل های چپ گرد و قفل های راست گرد که در جهت عکس گردش صفحه شماره گیر می چرخند، می باشد. قبل از آنکه از قفل استفاده کنید و یا رمز آنرا تغییر دهید، کلیه بخش های دستورالعمل زیر را مطالعه کنید. در قسمت فوقان... ( مشاهده آموزش کامل مطلب )
رمز مکانیکی سارجنت آمریکا SARGENT
برداشتن قفل و برگشت به تنظیم اولیه کارخانه
دستورالعمل استفاده از قفل های ترکیبی و تغییر دادن رمز آنها این دستورالعمل جهت قفل های چپ گرد و قفل های راست گرد که در جهت عکس گردش صفحه شماره گیر می چرخند، می باشد. قبل از آنکه از قفل استفاده کنید و یا رمز آنرا تغییر دهید، کلیه بخش های دستورالعمل زیر را مطالعه نموده یا فیلم های آ... ( مشاهده آموزش کامل مطلب )
رمز دیجیتال ایران
دستور العمل رمز ایرانی عملیات زیر در حالت باز بودن در صندوق صورت میگیرد: روش باز کردن قفل دستگاه را با فشار روشن کنید پس از مشاهده تاریخ ،رمز خود را وارد کنید.(پیش فرض 7100 می باشد) کلید را فشار دهید ، قفل باز می شود. روش بستن قفل زمانیکه قفل باز است با زدن کلید قفل بسته می شود. انجام... ( مشاهده آموزش کامل مطلب )